zaterdag 15 april 2017

Vroeg in de morgen...


"He is not here." Carl Bloch.       "Follow Me"
Zoek Hem bij de doden niet,
maar versta 
het nieuwe lied,


Come Unto Me by Charles Bosseron Chambers 


De Heer is waarlijk opgestaan, Alleluija
Als de hemel en de aarde mekaar de hand reiken 
Pasen overal weerklinkt,
dan weet ik, Heer,
dat Uw liefde niet vergeefs is geweest.

Als een zorgverlener stilstaat bij een zieke,
deze optilt uit zijn eenzaamheid 
en de pijn wat helpt verzachten,
dan weet ik, Heer,
dat Uw liefde niet vergeefs is geweest.

Als een zorgverlener de hand reikt aan een collega 
en zo een daad van vriendschap stelt,
samen met anderen een vriendenkring vormt,
dan weet ik, Heer,
dat Uw liefde niet vergeefs is geweest.

Als mensen samen op weg gaan,
willen delen met al wie ziek en eenzaam is, 
met al wie honger lijdt,
dan weet ik, Heer,
dat Uw liefde niet vergeefs is geweest.

Als deze lente in ons hart ontspringt,
wij hoopvol in de toekomst kijken,
leven als blije, verrezen mensen,
dan weet ik, Heer,
dat Uw liefde niet vergeefs is geweest.

Als mensen de weg gaan van Uw Zoon,
dan weet ik, Heer,
dat Gij hen altijd zult nabij zijn,
dat Uw liefde hen altijd zal omvatten
omdat dit uw Paasboodschap is, voor altijd,
voor mij, voor elk mensenkind.


Auteur onbekend.vrijdag 14 april 2017

Passie van de Heer.
Het is vandaag GOEDE VRIJDAG. 
In diep medeleven met Jezus onze Redder, bied ik U enkele overwegingen aan.
wordt vervolgd met de VERRIJZENIS.

donderdag 13 april 2017

WITTE DONDERDAGGod, dit is het uur waarop wij het Laatste Avondmaal gedenken.

Toen is uw Zoon begonnen het gastmaal aan te richten van zijn liefde voor de mensen.
Met de dood voor ogen, heeft Hij ons zijn offer toevertrouwd tot aan het einde van de dagen.
Laat ons uit dit grote teken de kracht putten tot een liefde zonder grenzen en tot eeuwig leven, door Jezus, onze Heer. Amen.Instelling van de H. Eucharistie.

 :

JEZUS maakt de maaltijd klaar,
de laatste, 
om met Zijn apostelen te delen.
The Last Supper:

Zijn vrienden van het eerste uur.
En toch is er één onder hen die Hem verraden zal.

Saw this painting in BYU bookstore by J. Kirk Richards, and fell in love.:

Jezus wast de voeten van Zijn apostelen.
(teken van dienstbaarheid en nederigheid)

Jezus zegt: “Gij spreekt mij aan als Leraar en Heer, en dat doet ge terecht, want dat ben Ik. Maar als Ik, de Heer en Leraar, uw voeten heb gewassen,  dan behoort ook gij elkaar de voeten te wassen. Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan heb.”

         
Hij is de nederige Dienaar die op het kruis zijn leven geeft voor ons. 
Zijn liefde is onbegrensd en gaat tot het uiterste. Psalmen 116(115),12-13.15-16bc.17-18. 

Hoe kan ik mijn dank betuigen 
voor al wat de Heer mij gaf
Ik hef de offerbeker, 
de Naam van de Heer roep ik aan.

Want kostbaar is in de ogen des Heren 
het leven van wie Hem vereert.
O Heer, ik ben uw dienaar
Gij hebt mijn boeien geslaakt.

Met offers zal ik U loven 
de Naam van de Heer roep ik aan.
Ik zal mijn geloften volbrengen 
waar heel zijn volk het zietUit de 1e brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 11,23-26. 

Broeders en zusters, zelf heb ik van de Heer de overlevering ontvangen die ik u op mijn beurt heb doorgegeven:  dat de Heer Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, brood nam, en na gedankt te hebben, het brak en zei: 'Dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis.'

Zo ook nam Hij na de maaltijd de beker met de woorden: 'Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit elke keer dat gij hem drinkt tot mijn gedachtenis.' Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt, verkon­digt gij de dood des Heren, totdat Hij wederkomt.


Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 13,1-15. 

Het paasfeest was op handen. Jezus, die wist dat zijn uur gekomen was om uit deze wereld over te gaan naar de Vader en die de zijnen in de wereld bemind had, gaf hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe.

Het avondmaal was begonnen. De duivel had reeds aan Judas Iskariot, de zoon van Simon, het plan ingegeven om Hem over te leveren.

In het bewustzijn dat de Vader Hem alles in handen had gegeven en dat Hij van God was uitgegaan en naar God terugkeerde, stond hij van tafel op, legde zijn bovenkleren af, nam een linnen doek en omgordde zich daarmee.

Daarop goot Hij water in het wasbekken en begon de voeten van de leerlingen te wassen en ze met de doek waarmee Hij omgord was af te drogen. Zo kwam Hij bij Simon Petrus, die echter tot Hem zei: 'Heer wilt Gij mij de voeten wassen?' Jezus gaf hem ten antwoord: 'Wat Ik doe begrijpt ge nu nog niet, maar later zult gij het inzien.'

Toen zei Petrus tot Hem: 'Nooit in der eeuwigheid zult Gij mij de voeten wassen!' Jezus antwoordde hem: 'Als gij u niet door Mij laat wassen, kunt gij mijn deelgenoot niet zijn.'

Daarop zei Simon Petrus tot Hem: 'Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en hoofd.' Maar Jezus antwoordde: 'Wie een bad heeft genomen, behoeft zich niet meer te wassen (tenzij de voeten), hij is immers helemaal rein. Ook gij zijt rein, ofschoon niet allen.'

Hij wist immers wie Hem zou overleve­ren. Daarom zei Hij: 'Niet allen zijt gij rein.'
Toen Hij dan hun voeten had gewassen, zijn bovenkleren had aangetrokken en weer aan tafel was gegaan, sprak Hij tot hen: 'Begrijpt gij wat Ik u gedaan heb?

Gij spreekt Mij aan als Leraar en Heer, en dat doet gij terecht, want dat ben Ik.
Maar als Ik, de Heer en Leraar, uw voeten heb gewassen, dan behoort ook gij elkaar de voeten te wassen. Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan heb.vrijdag 7 april 2017

PALMZONDAGDe Goede week,
la semaine Sainte,

"Behold your King is coming to you, gentle, and mounted on a donkey” (Matt 21)  'Lamb of God' by Tom Dubois:


Jezus rijdt op een ezel Jeruzalem binnen.
Hij wordt door de menigte met palmtakken toegejuicht.

Toch zal Hij worden verraden, vernederd, gemarteld en ter dood gebracht.
Zo vertellen ons de Evangelisten en in het bijzonder de apostel Johannes,
die bij Jezus bleef tot op het einde


Uit de brief van de heilge apostel Paulus aan de christenen van Filippi 2,6-11. 

Broeders en zusters, Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. 
Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.


Jesus: Blue eyes, yes. Dark hair, yes. Shoulder length hair, yes. Long face, no. Long nose, no. High cheek bones, yes. Young looking Prince, yes. Tall, yes.:


Ik had de wereld lief

Ik had de wereld lief,
de zachte heuvels,
het helend water van het meer,
het eenzaam zand van de woestijn.
Ik volgde vogels in hun vlucht,
de schicht van schuwe dieren.
Het ruisen van de granen,
de weelde van de wingerd.
Vader, jouw schepping had ik lief.

Zelfs van de mensen ben ik blijven houden.
zij volgden en vervolgden me,
zij juichten, huichelden,
gedreven door het Woord
verdreven zij de drager.
Toch bleef ik van hen houden
in hun onwetendheid, verblinding
en doffe doofheid,
in hun ellende, kwalen, onmacht, onrecht.

De levende 
is voor verdwaasden dwaasheid, 
Maar kracht van God voor wie gered is. 
Gods dwaasheid 
is wijzer dan de mensen, 
zijn zwakheid 
is sterker dan de mensen. 

Patrick Lateur