donderdag 13 april 2017

WITTE DONDERDAGGod, dit is het uur waarop wij het Laatste Avondmaal gedenken.

Toen is uw Zoon begonnen het gastmaal aan te richten van zijn liefde voor de mensen.
Met de dood voor ogen, heeft Hij ons zijn offer toevertrouwd tot aan het einde van de dagen.
Laat ons uit dit grote teken de kracht putten tot een liefde zonder grenzen en tot eeuwig leven, door Jezus, onze Heer. Amen.Instelling van de H. Eucharistie.

 :

JEZUS maakt de maaltijd klaar,
de laatste, 
om met Zijn apostelen te delen.
The Last Supper:

Zijn vrienden van het eerste uur.
En toch is er één onder hen die Hem verraden zal.

Saw this painting in BYU bookstore by J. Kirk Richards, and fell in love.:

Jezus wast de voeten van Zijn apostelen.
(teken van dienstbaarheid en nederigheid)

Jezus zegt: “Gij spreekt mij aan als Leraar en Heer, en dat doet ge terecht, want dat ben Ik. Maar als Ik, de Heer en Leraar, uw voeten heb gewassen,  dan behoort ook gij elkaar de voeten te wassen. Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan heb.”

         
Hij is de nederige Dienaar die op het kruis zijn leven geeft voor ons. 
Zijn liefde is onbegrensd en gaat tot het uiterste. Psalmen 116(115),12-13.15-16bc.17-18. 

Hoe kan ik mijn dank betuigen 
voor al wat de Heer mij gaf
Ik hef de offerbeker, 
de Naam van de Heer roep ik aan.

Want kostbaar is in de ogen des Heren 
het leven van wie Hem vereert.
O Heer, ik ben uw dienaar
Gij hebt mijn boeien geslaakt.

Met offers zal ik U loven 
de Naam van de Heer roep ik aan.
Ik zal mijn geloften volbrengen 
waar heel zijn volk het zietUit de 1e brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 11,23-26. 

Broeders en zusters, zelf heb ik van de Heer de overlevering ontvangen die ik u op mijn beurt heb doorgegeven:  dat de Heer Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, brood nam, en na gedankt te hebben, het brak en zei: 'Dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis.'

Zo ook nam Hij na de maaltijd de beker met de woorden: 'Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit elke keer dat gij hem drinkt tot mijn gedachtenis.' Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt, verkon­digt gij de dood des Heren, totdat Hij wederkomt.


Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 13,1-15. 

Het paasfeest was op handen. Jezus, die wist dat zijn uur gekomen was om uit deze wereld over te gaan naar de Vader en die de zijnen in de wereld bemind had, gaf hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe.

Het avondmaal was begonnen. De duivel had reeds aan Judas Iskariot, de zoon van Simon, het plan ingegeven om Hem over te leveren.

In het bewustzijn dat de Vader Hem alles in handen had gegeven en dat Hij van God was uitgegaan en naar God terugkeerde, stond hij van tafel op, legde zijn bovenkleren af, nam een linnen doek en omgordde zich daarmee.

Daarop goot Hij water in het wasbekken en begon de voeten van de leerlingen te wassen en ze met de doek waarmee Hij omgord was af te drogen. Zo kwam Hij bij Simon Petrus, die echter tot Hem zei: 'Heer wilt Gij mij de voeten wassen?' Jezus gaf hem ten antwoord: 'Wat Ik doe begrijpt ge nu nog niet, maar later zult gij het inzien.'

Toen zei Petrus tot Hem: 'Nooit in der eeuwigheid zult Gij mij de voeten wassen!' Jezus antwoordde hem: 'Als gij u niet door Mij laat wassen, kunt gij mijn deelgenoot niet zijn.'

Daarop zei Simon Petrus tot Hem: 'Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en hoofd.' Maar Jezus antwoordde: 'Wie een bad heeft genomen, behoeft zich niet meer te wassen (tenzij de voeten), hij is immers helemaal rein. Ook gij zijt rein, ofschoon niet allen.'

Hij wist immers wie Hem zou overleve­ren. Daarom zei Hij: 'Niet allen zijt gij rein.'
Toen Hij dan hun voeten had gewassen, zijn bovenkleren had aangetrokken en weer aan tafel was gegaan, sprak Hij tot hen: 'Begrijpt gij wat Ik u gedaan heb?

Gij spreekt Mij aan als Leraar en Heer, en dat doet gij terecht, want dat ben Ik.
Maar als Ik, de Heer en Leraar, uw voeten heb gewassen, dan behoort ook gij elkaar de voeten te wassen. Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan heb.Geen opmerkingen: